محمدجعفر بن محمدرضا رجائی صحاف اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمّدجعفر صحّاف متخلّص به «رجائی» بن محمّدرضا، شاعر و ادیب هنرمند در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

محمّدجعفر صحّاف متخلّص به «رجائی» بن محمّدرضا، شاعر و ادیب هنرمند، در سال ۱۲۹۲ق در اصفهان متولّد شد و در این شهر به تحصیل پرداخت.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، تذکره شعرای معاصر اصفهان، صص ۲۰۹ و ۲۱۰.
[در صحافی ابتدا نزد آقا محمّدتقی صحاف به شاگردی پرداخت امّا چون استاد در یاد دادن فنون کار بخل می‌ورزید، نزد آقامحمّدحسین صحّاف رفت و در هنر صحّافی و تجلید، از اساتید زبردست اصفهان شد.
[۲] همایی، جلال‌الدین، تاریخ اصفهان (هنر و هنرمندان)، صص ۳۷۴-۳۷۲.
]
طبع شعر نیز داشت و طبعش به شوخی و هزل مایل بود و از اعضای اوّلیه انجمن ادبی شیدا در اصفهان به شمار می‌رفت.
وی سرانجام در ۸ صفر ۱۳۶۵ق وفات یافت.
این بیت از اوست:
مدح و تحسین نیست در خور مردمان پست را ••••• خیره‌تر سازد مدارا زنگی بد مست را

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، تذکره شعرای معاصر اصفهان، صص ۲۰۹ و ۲۱۰.
۲. همایی، جلال‌الدین، تاریخ اصفهان (هنر و هنرمندان)، صص ۳۷۴-۳۷۲.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۳۰۰.    
جعبه ابزار