محمدجعفر بن جمال گلستانه اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمیرزا محمّدجعفر بن میرزا جمال گلستانه، از وزراء عهد زندیه می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میرزا محمّدجعفر بن میرزا جمال گلستانه، از وزراء عهد زندیه. ابتدا در دفترخانه نادر شاه افشار خدمت می‌کرده است. در زمان آزاد‌خان افغان که حکومت اصفهان را داشته است، به وزارت او انتخاب شد و پس از به حکومت رسیدن کریم‌خان زند بر این منصب باقی ماند.
[۱] رجبی، پرویز، کریم خان زند و زمان او، ص۲۳۰-۲۳۱.

عبدالرزاق‌بیگ دنبلی که معاصر اوست می‌نویسد:
«پیوسته گرهی در ابرو و چین بر جبین ظاهر و لائح داشت. و رایت تبخّر بر آسمان می‌افراشت. بزرگ لحیه و قوی سبلت، صاحب نخوت و وقار و شهامت. در مجلس انس و خلوت مخلی به ندیم و مدام محلی بود. شیوه صحبتش شیرین و طرز محاورتش نمکین».
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۱۴۱-۱۴۲.


وفات

[ویرایش]

میرزامحمّدجعفر گلستانه در سال ۱۱۹۴ق (یک سال پس از درگذشت کریم خان زند) وفات نمود و ظاهراً جنازه‌اش از شیراز به اصفهان حمل و در قبرستان شیرسبز واقع در کوی باغ سهیل اصفهان مدفون شد.
قبر دارای سنگ لوح بود که پس از تسطیح قبرستان و احداث مسجد، داخل مسجد واقع شده و از بین رفت.
[۳] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۱۴۱-۱۴۲.
[۴] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، و دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۸۰۶-۸۰۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. رجبی، پرویز، کریم خان زند و زمان او، ص۲۳۰-۲۳۱.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۱۴۱-۱۴۲.
۳. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۱۴۱-۱۴۲.
۴. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، و دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۸۰۶-۸۰۷.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۲۹۰.    جعبه ابزار