محمدتقی بن محمدصالح گنجی اردبیلی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمّد تقی بن محمّد صالح بن حاجی گنجی اردبیلی، عالم فاضل از دانشمندان قرن یازدهم هجری می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

محمّد تقی بن محمّد صالح بن حاجی گنجی اردبیلی، عالم فاضل. از دانشمندان قرن یازدهم هجری است. وی در غره محرّم ۱۰۵۸ق از کتابت «تهذیب الاحکام» در مدرسه صفویه اصفهان فراغت یافته و کتاب را نزد، علّامه ملّامحمّدتقی مجلسی قرائت نموده است. مجلسی در پایان کتاب طهارت و صلاه دو آنها به تاریخ‌های اواخر محرم ۱۰۶۰ و اواسط ربیع الاوّل ۱۰۶۲ق برای کاتب نوشته است و او را با القاب «المولی الفاضل العالم العامل» و «المولی الفاضل اللوذعی الالمعی» ستوده است.
این نسخه به شماره ۴۲۷۱ در کتابخانه آیت‌اللّه العظمی مرعشی نجفی در قم موجود است.
[۱] حسینی اشکوری، سیداحمد، تراجم الرجال، ج۲، ص۶۳۸.
[۲] حسینی اشکوری، سیداحمد، فهرست کتابخانه مرعشی، ج۱۱، ص۲۷۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حسینی اشکوری، سیداحمد، تراجم الرجال، ج۲، ص۶۳۸.
۲. حسینی اشکوری، سیداحمد، فهرست کتابخانه مرعشی، ج۱۱، ص۲۷۴.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۲۳۵.    جعبه ابزار