محمدتقی اصفهانی (مؤلف)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمّدتقی اصفهانی از فضلاء قرن سیزدهم هجری می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

محمّدتقی اصفهانی، از فضلاء قرن سیزدهم هجری است. وی کتاب «اسرار العلوم» در علم اعداد را در ۵۰ باب و ۱۰۰ فصل تالیف کرده است. این کتاب را محمّدعلی بن محمّد خراسانی قائنی در سال ۱۲۵۰ق به خط شکسته نستعلیق کتابت کرده و به شماره ۳۲۳۲ در کتابخانه ملک در تهران موجود است.
[۱] دانش‌پژوه، محمدتقی و ایرج افشار، فهرست کتابخانه ملک، ج۲، ص۲۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. دانش‌پژوه، محمدتقی و ایرج افشار، فهرست کتابخانه ملک، ج۲، ص۲۴.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۲۰۴.    جعبه ابزار