محمدباقر نائینی اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمدباقر نائینی اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

سیدمحمدباقر درمیانی طباطبائی نائینی اصفهانی، متصدّی قسمتی از موقوفات درمیان و از قراء بُرخوار اصفهان
سیدمحمدباقر رویدشتی اصفهانی نائینی، عالم فاضل و طبیب متقی، و از علمای اصفهان
محمدباقر بن هدایت‌حسین جابری نائینی اصفهانی، متخلّص به «صفا»، عالم فاضل و ادیب شاعر قرن یازدهم هجری در اصفهان
محمدباقر مشیرالملک نائینی فاطمی اصفهانی، دانشمند ادیب و سیاستمدار عصر قاجاریه در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار