محمدباقر خلیفه سلطانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمیرزامحمّدباقر خلیفه سلطانی، عالم فاضل معمّر، در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میرزامحمّدباقر خلیفه سلطانی ملقّب به «صدر خاصّه» فرزند علّامه فقیه میرزا سیّدحسن بن علاءالدّین حسین مرعشی (خلیفه سلطان)، عالم فاضل معمّر، در اصفهان ساکن بوده و پس از وفات در قبرستان ستی فاطمه مدفون گردید.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، رجال اصفهان یا تذکره القبور، ص۱۸۵.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۳۲۴.


تألیفات

[ویرایش]

وی را تالیفاتی است از آن جمله:
۱. «حواشی بر روضة البهیه» ۲. «شکیات»
[۳] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۲۴۶.
۳. «مفتاح سلیمانی»، در نحو به فارسی.
[۶] مجله نسخه پژوهی، دفتر دوم، ص۲۲۶.

میرزا ابراهیم بن غیاث‌الدّین محمّد خوزانی اصفهانی معروف به میرزاابراهیم قاضی از صاحب عنوان اجازه دریافت نموده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، رجال اصفهان یا تذکره القبور، ص۱۸۵.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۳۲۴.
۳. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۲۴۶.
۴. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۶، ص۹۱-۹۲.    
۵. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۱۴، ص۲۱۸.    
۶. مجله نسخه پژوهی، دفتر دوم، ص۲۲۶.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۸۰.    جعبه ابزار