محمدباقر خراسانی اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمدباقر خراسانی اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

محمدباقر بن عبدالجواد مدرس خراسانی اصفهانی، طبیب فقیه و حکیم ادیب، از دانشمندان و اطباء معروف اواخر دوره قاجاریّه در اصفهان
محمدباقر خراسانی کارلادانی اصفهانی، از فضلاء و نویسندگان در قرن سیزدهم هجری در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار