محمدابراهیم (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمدابراهیم ممکن است برای اشخاص ذیل باشد:

محمدابراهیم مقتول اصفهانی، از شعرا و ادبای اصفهانی‌الاصل
محمدابراهیم خطاط قمی اصفهانی، از اساتید بزرگ خطاطی اصفهان در قرن یازده و دوازده هجری
محمدابراهیم قزوینی اصفهانی، از فقهاء و مجتهدین قرن سیزده هجری در اصفهان
محمدابراهیم فارغ فروشانی اصفهانی، از شعرا و ادبای اصفهان
محمدابراهیم شوکتی اصفهانی، از شعرای قرن یازدهم هجری در اصفهان
محمدابراهیم بن محمداسماعیل جواهری اصفهانی، از فضلا و علمای معاصر در اصفهان
محمدابراهیم دری اصفهانی، از علما و فضلای اصفهان
محمدابراهیم حجار اصفهانی، از سنگ‌تراشان زبردست دوره قاجاریّه در اصفهان
محمدابراهیم جدلی گلپایگانی اصفهانی، از اکابر فقهاء و افاضل علمای قرن دوازدهم هجری در اصفهان
محمدابراهیم بصیر اصفهانی، از شعرا و ادبای اصفهان
محمدابراهیم بن محمدمهدی مقدس اصفهانی، از علما و عرفای قرن سیزده هجری در اصفهان
محمدابراهیم بن محمد ملک‌التجار اصفهانی، تاجر نیکوکار و صاحب خیرات بسیار در اصفهان در قرن چهارده هجری
محمدابراهیم بن غیاث‌الدین خوزانی اصفهانی، از بزرگان و محدّثان برجسته قرن دوازهم هجری در اصفهان
محمدابراهیم بن محمدابراهیم قزوینی اصفهانی، از علمای اصفهان در قرن سیزده هجری و داماد سیّداسداللّه بیدآبادی
محمدابراهیم شفیع خویی اصفهانی، از فضلای اصفهان در قرن چهاردهم هجری
محمدابراهیم اعرافی، از علمای قرن چهاردهم هجری قمری
محمدابراهیم کتانی، عالم کتابشناس و از رهبران و بنیانگذاران جنبش ملی و نهضت فرهنگی و اصلاح دینی مراکش در قرن چهاردهم هجری/ بیستم میلادی
محمدابراهیم جوهری هروی، ‌شاعر فارسی‌سرای‌ مرثیه‌گوی‌ سده سیزدهم‌
محمد ابراهیم نواب بدایع‌نگار تهرانی، از منشیان و دولتمردان عهد قاجار
محمد ابراهیم کرباسی، از فقها و علمای قرن سیزدهم
محمد ابراهیم کازرونی، پسر میرزا اسماعیل‌ متخلص‌ به‌ نادری‌، شاعر، عارف‌، پزشک‌ و مداح‌ محمدشاه‌ قاجار
محمد ابراهیم سبزواری‌، ملقب به «وثوق الحکماء»، متوفای حدود ۱۳۵۸ ق، یکی از شاگردان حاج ملا هادی سبزواری و آقا میرزا محمد امجد سبزواری
محمد ابراهیم جناتی شاهرودی، از فقها و علمای معاصر
محمدابراهیم خلیل‌الله بدخشانی‌نقشبندی، معروف به خلیفه ابراهیم، از مشایخ صوفیه قرن یازدهم و دوازدهم
میرزا محمدابراهیم همدانی اصفهانی، شاعری ادیب از اهالی اصفهان در قرن دوازده هجری
آقا محمدابراهیم نعمت‌اللّهی اصفهانی، نقّاش هنرمند اواخر دوره قاجاریّه در اصفهان
محمدابراهیم بن آقامحمدخلیل فیض اصفهانی، از علما و محققین معاصر در اصفهان
میرزا محمدابراهیم نصیری طوسی اصفهانی، عالم، محدّث، ادیب و منشی، قرن یازده و دوازده هجری در اصفهان
سیدمحمدابراهیم بن محمدصادق موسوی خواجویی اصفهانی، از نویسندگان قرن دوازده هجری در اصفهان
سیدمحمدابراهیم چهارسوقی موسوی خوانساری اصفهانی، از مجتهدین و وعاظ شهیر اصفهان در قرن سیزده هجری
سیدمحمدابراهیم حسینی بهشتی اصفهانی، از فقهای قرن سیزده و چهارده هجری در اصفهان
سیدمحمدابراهیم حسینی قزوینی، سید محمدابراهیم (میر ابراهیما/ ابراهیم)، فرزند میرمحمدمعصوم، فقیه، حکیم و متکلم امامی
محمدابراهیم بن عبدالرحیم کلباسی اصفهانی، از علمای معاصر خاندان کلباسی
محمدابراهیم بن علی‌اکبر دهکردی اصفهانی، از علمای قرن سیزده هجری در اصفهان و از شاگردان سیّدمحمّدباقر شفتی
محمدابراهیم زفره‌ای کوهپایه‌ای اصفهانی، عالم فاضل و خوشنویس قرن سیزده هجری در اصفهانرده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار