عنوانی با این نام ایجاد نشده است : محسوس

همینک آن را ایجاد کنید

صفحه های دربردارنده... محسوس


  سایر عناوین مشابه :
 • معنای محسوس
 • استعاره محسوس به محسوس
 • استعاره محسوس به معقول
 • استعاره معقول به محسوس
 • تشبیه محسوس به محسوس
 • تشبیه محسوس به معقول
 • تشبیه معقول به محسوس (علوم قرآنی)
 • کیف غیر محسوس
 • کیف محسوس
 • رده:کیف محسوس
 • رده:محسوسات
جعبه ابزار