محارم پسر (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمادر، خابه، عمه و نامادری به پسر محرم هستند.


خاله‌

[ویرایش]

محرم بودن پسر بر خاله خويش:
حرّمت عليكم أمّهتكم وبناتكم وأخوتكم وعمَّتكم وخلتكم ....
و قل لّلمؤمنت يغضضن من أبصرهنّ ... ولايبدين زينتهنّ إلّالبعولتهنّ ... أو بنى أخوتهنّ ....
لا جناح عليهنّ فى ءاباهنّ ولا أبناهنّ ولا إخونهنّ ولا أبناء إخونهنّ ولا أبناء أخوتهنّ ....

عمّه‌

[ویرایش]

محرم بودن پسر بر عمّه خويش:
حرّمت عليكم أمّهتكم وبناتكم وأخوتكم وعمَّتكم ....
و قل لّلمؤمنت يغضضن من أبصرهنّ ... ولايبدين زينتهنّ إلّالبعولتهنّ ... أو بنى إخونهنّ ....
لا جناح عليهنّ فى ءاباهنّ ولا أبناهنّ ولا إخونهنّ ولا أبناء إخونهنّ ولا أبناء أخوتهنّ ....

مادر

[ویرایش]

محرم بودن پسر بر مادر خويش:
و قل لّلمؤمنت يغضضن من أبصرهنّ ... ولايبدين زينتهنّ إلّالبعولتهنّ ... أو أبنائِهنّ ....
لا جناح عليهنّ فى ءاباهنّ ولا أبناهنّ ....

نامادرى‌

[ویرایش]

محرم بودن پسر به همسر پدر:
و قل لّلمؤمنت يغضضن من أبصرهنّ ... ولايبدين زينتهنّ إلّالبعولتهنّ ... أو أبناء بعولتهنّ ....

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نساء/سوره۴، آیه۲۳.    
۲. نور/سوره۲۴، آیه۳۱.    
۳. احزاب/سوره۳۳، آیه۵۵.    
۴. نساء/سوره۴، آیه۲۳.    
۵. نور/سوره۲۴، آیه۳۱.    
۶. احزاب/سوره۳۳، آیه۵۵.    
۷. نور/سوره۲۴، آیه۳۱.    
۸. احزاب/سوره۳۳، آیه۵۵.    
۹. نور/سوره۲۴، آیه۳۱.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن،ج۷، ص۲۲۱، برگرفته از مقاله «محارم پسر».    


رده‌های این صفحه : پسر | محرم و نامحرم | موضوعات قرآنی
جعبه‌ابزار