مجمل و مبین

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمجمل
لفظ مجمل
مبین

رده‌های این صفحه : مباحث الفاظ
جعبه ابزار