مجاهد (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه مجاهد ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل بوده و یا عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

تفسیر مجاهد، اثر ابوالحجاج مجاهد (۲۱ - ۱۰۴ یا ۱۰۵ ق) فرزند جبر و یا جبیر مکی مخزونی از مفسران تابعین و علمای علوم قرآنی شیعه
مصحف مجاهد قاری، مصحف تهیه شده توسط مجاهد بن جبر تابعی

ابوالحجاج مجاهد، فرزند جبر و یا جبیر مکی مخزونی از مفسران تابعین و علمای علوم قرآنی شیعه، صاحب تفسیر مجاهد
سیدمحمد مجاهد طباطبایی‌، سید محمد مجاهد بن سید علی بن محمد علی بن ابی المعالی حسنی طباطبایی از علمای قرن دوازدهم هجری قمری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار