متکبران (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر آیات قرآن برخی از افراد متکبر معرفی شده‌اند.


مصاديق متكبّران‌

[ویرایش]

مصادیق متکبران با توجه به آیات قرآن عبارتند از:
ابلیس‌
[۱] به مقاله تکبر ابلیس (قرآن) رجوع شود.
، اشراف‌
[۲] به مقاله تکبر اشراف (قرآن) رجوع شود.
، اهل کتاب‌
[۳] به مقاله تکبر اهل کتاب (قرآن) رجوع شود.
، باغ‌دار متکبّر
[۴] به مقاله تکبر باغدار متکبر (قرآن) رجوع شود.
، بنی‌اسرائیل‌
[۵] به مقاله تکبر بنی‌اسرائیل (قرآن) رجوع شود.
، فرعون‌
[۶] به مقاله تکبر فرعون (قرآن) رجوع شود.
، فرعونیان‌
[۷] به مقاله تکبر فرعونیان (قرآن) رجوع شود.
، قارون‌
[۸] به مقاله تکبر قارون (قرآن) رجوع شود.
، کافران‌
[۹] به مقاله تکبر کافران (قرآن) رجوع شود.
، مترفان
[۱۰] به مقاله تکبر مترفان (قرآن) رجوع شود.
، مشرکان‌
[۱۱] به مقاله تکبر مشرکان (قرآن) رجوع شود.
، منافقان‌
[۱۲] به مقاله تکبر منافقان (قرآن) رجوع شود.
.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

استعاذه از متکبران (قرآن)، صفات متکبران (قرآن)، کیفر متکبران (قرآن)، متکبران و آیات خدا (قرآن)،

پانویس

[ویرایش]
 
۱. به مقاله تکبر ابلیس (قرآن) رجوع شود.
۲. به مقاله تکبر اشراف (قرآن) رجوع شود.
۳. به مقاله تکبر اهل کتاب (قرآن) رجوع شود.
۴. به مقاله تکبر باغدار متکبر (قرآن) رجوع شود.
۵. به مقاله تکبر بنی‌اسرائیل (قرآن) رجوع شود.
۶. به مقاله تکبر فرعون (قرآن) رجوع شود.
۷. به مقاله تکبر فرعونیان (قرآن) رجوع شود.
۸. به مقاله تکبر قارون (قرآن) رجوع شود.
۹. به مقاله تکبر کافران (قرآن) رجوع شود.
۱۰. به مقاله تکبر مترفان (قرآن) رجوع شود.
۱۱. به مقاله تکبر مشرکان (قرآن) رجوع شود.
۱۲. به مقاله تکبر منافقان (قرآن) رجوع شود.


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۸، ص۴۲۸، برگرفته از مقاله «متکبران».    


رده‌های این صفحه : تکبر | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار