متنذخیره مقاله با فرمت پی دی افمتن الفاظی است كه معنای حدیث بدان استوار است. [۱]

فهرست مندرجات
۱ - پانویس
۲ - منبع

پانویس[ویرایش]
 
۱. فهو الفاظ الحدیث التی تتقوم بها المعانی. و قال بعض: هو ما ینتهی الیه غایه السند من الكلام.


منبع[ویرایش]

كاظم مدير شانچى - علم الحديث، ص۲۰۶.
سایت اندیشه قم    جعبه‌ابزار