عنوانی با این نام ایجاد نشده است : مباشر

همینک آن را ایجاد کنید

صفحه های دربردارنده... مباشر


  سایر عناوین مشابه :
 • آیه مباشرت
 • واجب عینی مباشری
 • وجوب عینی مباشری
 • وحی مباشری
 • وحی غیرمباشری
 • اجتماع مباشر و مسبب
 • استدلال مباشری
 • استدلال مباشر بدیهی
 • اجتماع سبب و مباشر (حقوق جزا)
 • سبب اقوی از مباشر
جعبه ابزار