مؤمنون (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمؤمنون ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

سوره مؤمنون، بیست و سومین سوره قرآن کریم
مؤمن (باایمان)، شخص دارای ایمان به خدا


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار