عنوانی با این نام ایجاد نشده است : مؤثر

همینک آن را ایجاد کنید


    سایر عناوین مشابه :
  • ابوالموثر صلت بن خمیس بهلوی
  • قیاس مؤثر
  • مناسب مؤثر
  • لا موثر فی الوجود الا الله
  • قاعده لامؤثر فی الوجود الا الله
  • عوامل مؤثر در کاربرد مصدر مؤول
  • آثریت مؤثر دائمی
  • آثریت مؤثر ذاتی
جعبه ابزار