لبّ اللباب فی علم الرجال

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشریعتمدار استر آبادی، محمد جعفر (۱۱۹۸ - ۱۲۶۳ ق) صاحب کتاب رجالی، لب اللباب فی علم الرجال است.


معرفی کتاب

[ویرایش]

این کتاب، مشتمل بر مقدمه، باب‌های هشتگانه و خاتمه است. مقدمه کتاب، در بردارنده سه موضوع است: تعریف، موضوع، و نیاز به علم رجال. متن کتاب، شامل هشت باب است که عبارت‌اند از:
تعریف خبر؛ اقسام خبر؛ شکل‌های تحمل حدیث؛ مبانی علم به جرح و تعدیل در رجال حدیث؛ بررسی و بیان انواع الفاظ مدح و قدح؛ اسباب جرح و تعدیل؛ تعارض جرح و تعدیل؛ روش رجوع به کتاب‌های علم رجال و تمییز مشترکات.
خاتمه کتاب، در بردارنده احوال راویان و علمای علم رجال است. مقدمه محقق نیز شامل ویژگی‌های کتاب و زندگی نامه مؤلف است.
محقق تهرانی در الذریعة ، این کتاب را با عنوان لباب الالباب و نیز با عنوان رجال المولی محمد جعفر الاستر آبادی فهرست نموده است.
نسخه خطی این کتاب، در کتاب خانه‌های ایران موجود است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. شریعتمدار استر آبادی، محمدجعفر، لب اللباب فی علم الرجال، تحقیق:محمد حسین مولوی، انتشار یافته در میراث حدیث شیعه (دفتر دوم)، قم:دار الحدیث، ۱۳۷۸ ش، ص۳۹۵ - ۴۹۶.    
۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج ۱۸، ص ۲۷۶.    
۳. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج ۱۰، ص ۱۰۳.    


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تألیفات رجالی قرن سیزدهم هجری»، تاریخ بازیابی ۹۵/۲/۸.    


رده‌های این صفحه : کتب رجالی شیعه
جعبه ابزار