لباس احرام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی از واجبات حج ، احرام بستن است و نحوه پوشش احرام برای مرد و زن متفاوت است که در ذیل به آن پرداخته شده است.


لباس احرام برای مرد

[ویرایش]

پوشیدن دو جامۀ احرام برای مرد که یکی ازار (لنگ) نام دارد و از ناف تا زانو را می‌پوشاند و دیگری رداء که بر دوش انداخته شود.
لباس احرام باید شرایط لباس نمازگزار را داشته باشد.

لباس احرام برای زن

[ویرایش]

در لباس احرام زن کیفیّت خاصی شرط نیست و در این که می‌تواند حریر خالص بپوشد یا نه، اختلاف است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نجفی جواهری، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۱۸، ص۲۳۲-۲۳۶.    
۲. نجفی جواهری، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۱۸، ص۲۳۹-۲۴۲.    
۳. نجفی جواهری، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۱۸، ص۲۴۲-۲۴۵.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۲۹۹-۳۰۱.    جعبه ابزار