قمشه‌ای (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقمشه‌ای ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

آقاکوچک قمشه‌ای، دانشمندی عارف و از اهالی قمیشه اصفهان در قرن سیزده هجری
محمدحسین قمشه‌ای، از علمای عارف و مجاهد ایران در قرن سیزدهم و چهاردهم هجری
محمدرضا قمشه‌ای، از حکمای متأله و عرفای بزرگ شیعه در قرن سیزدهم و چهاردهم هجری قمری
محمدعلی قمشه‌ای‌، نویسنده معاصر کتاب البراهين الواضحات دراسات في القضاء را در مورد قضا
مهدی الهی قمشه‌ای، از عرفا و اساتید بزرگ عرفان در عصر حاضر
محمدباقر بن محمدرضا قمشه‌ای اصفهانی، عالم فاضل و حکیم بارع، جامع معقول و منقول، از علمای قرن سیزدهم هجری در اصفهان
محمدباقر بن زین‌العابدین قمشه‌ای اصفهانی، از نویسندگان کتب در قرن سیزدهم هجری در اصفهان
محمدباقر بن مهدی قمشه‌ای اصفهانی، عالم فاضل قرن سیزده و چهارده هجری در اصفهان
محمدتقی بن محمدحسین قمشه‌ای اصفهانی، عالم فاضل جلیل، در اصفهان
سیدجلال‌الدین بن محمدتقی تقوی قمشه‌ای اصفهانی، از شعرای معاصر در اصفهان
ابوالقاسم اشراقی قمشه‌ای اصفهانی، از وعاظ و مدرسین فلسفه اصفهان در قرن چهارده هجری
سیدمحمدحسن بن ابراهیم مفتون حسینی خلیفه سلطانی قمشه‌ای، عارف سالک و شاعر ادیب اواخر دوره قاجاریه
سیداحمد بن محمدطاهر قمشه‌ای اصفهانی، از خطّاطان قرن یازدهم هجری در اصفهان
سیدحسن قمشه‌ای اصفهانی، عالم فاضل قرن چهاردهم هجری در اصفهان
عباس بن اسماعیل قمشه‌ای اصفهانی، از کاتبان و نویسندگان کتب در قرن سیزدهم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار