قلب المنقول

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقلب المنقول، یکی از عوامل اجمال لفظ می‌باشد.


تعریف

[ویرایش]

یکی از اسباب اجمال، قلب المنقول است.

مثال

[ویرایش]

مانند آیات:
۱. (وطور سینین) که در اصل «سیناء» بوده است؛
۲. (سلام علی ال یاسین) که در اصل «علی الیاس» بوده است.
« ال یاسین » از کلمات دشوار و بحث انگیز قرآن کریم است و در این که آیا «الیاسین» با « الیاس » در آیه ۱۲۳ صافات با هم ارتباط دارند یا نه، میان مفسران و نحویان همواره محل تضارب آرا بوده است.
طبری معتقد است این کلمه تلفظی از «الیاس» است و الیاس یا الیاسین مانند ابراهیم یا ابراهام است که دو تلفظ برای یک کلمه‌اند.
شیخ طوسی می‌نویسد: نافع ، ابن عامر و یعقوب این کلمه را به صورت «آل یاسین» خوانده‌اند؛ یعنی اضافه «آل» به « یاسین »، و دیگران آن را «الیاسین» خوانده اند….
[۵] کمالی دزفولی، علی، ۱۲۹۲ -، قرآن ثقل اکبر، ص۲۰۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. تین/سوره۹۵، آیه۲.    
۲. صافات/سوره۳۷، آیه۱۳۰.    
۳. زرکشی، محمد بن بهادر، ۷۴۵ - ۷۹۴ق، البرهان فی علوم القرآن (باحاشیه)، ج۲، ص۲۱۴.    
۴. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ق، الاتقان فی علوم القرآن، ج۳، ص۶۰.    
۵. کمالی دزفولی، علی، ۱۲۹۲ -، قرآن ثقل اکبر، ص۲۰۱.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «قلب المنقول».    جعبه ابزار