قلائد الدرر (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقلائد الدرر ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

قلائد الدرر فی مناسک من حج و اعتمر، تالیف آیةالله شیخ احمد آل کاشف‌الغطا، نوشته شده مطابق فتاوای برادرش علامه شیخ محمدحسین کاشف‌الغطا
قلائد الدرر فی بیان آیات الاحکام بالاثر، مشهور به آیات الاحکام جزائری اثر مفسر شیخ احمد (م ۱۱۵۱ ق) فرزند شیخ اسماعیل جزائری نجفی، از فقهاء و علمای امامیه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار