قطّان اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقطّان اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابراهیم بن بندار بن عبده قطان اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری
ابن‌رسته ابوعمرو عبیداللّه بن عمر قطّان اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری
ابن‌مردانبه اسماعیل بن حریث قطان اصفهانی، از محدّثان قرن سوم هجری در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار