قصر (تجوید)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقصر (تجوید)، کشش حرف مد به اندازه دو حرکت یا یک الف را می‌گویند.


تعریف

[ویرایش]

«قصر» یعنی کوتاهی یا کوتاه کردن. در علم تجوید «قصر» از مراتب و مقادیر مد به شمار می‌آید.
قصر کمترین مقدار کشش است؛ یعنی در حالت قصر، حرف مد به اندازه دو حرکت یا یک الف یا به اندازه باز کردن یک انگشت دست به شکل معمول، کشیده می‌شود. برخی قصر را همان مد طبیعی دانسته‌اند. اگر مد را به گونه‌ای تعریف کنیم که شامل مد طبیعی نشود، نمی‌توان قصر را از مقادیر آن دانست.
[۱] موسوی بلده، محسن، حلیة القرآن قواعد تجوید مطابق با روایت حفص از عاصم، ج۲، ص۱۰۰.
[۲] بیگلری، حسن، سرالبیان فی علوم القرآن، ص۱۷۸.
[۳] پور فرزیب مولایی، ابراهیم، تجویدجامع، ص۸۸.
[۴] گلستانی داریانی، ناصر، تجوید جامع، ص(۸۲-۹۰).
[۵] خرمشاهی، بهاء الدین، ۱۳۲۴ -، دانش نامه قرآن وقرآن پژوهی، ج۲، ص۲۰۲۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. موسوی بلده، محسن، حلیة القرآن قواعد تجوید مطابق با روایت حفص از عاصم، ج۲، ص۱۰۰.
۲. بیگلری، حسن، سرالبیان فی علوم القرآن، ص۱۷۸.
۳. پور فرزیب مولایی، ابراهیم، تجویدجامع، ص۸۸.
۴. گلستانی داریانی، ناصر، تجوید جامع، ص(۸۲-۹۰).
۵. خرمشاهی، بهاء الدین، ۱۳۲۴ -، دانش نامه قرآن وقرآن پژوهی، ج۲، ص۲۰۲۳.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «قصر (تجوید)».    جعبه ابزار