قصر (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه قصر ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

قصر (علم معانی)، قصر یا فروگرفت بابی از علم معانی، در معانی «حصر»، «تخصیص» و «اختصاص»
قصر (تجوید)، کشش حرف مد به اندازه دو حرکت یا یک الف
غیب و قصر، به ضم قاف و تشدید و فتح صاد، به معنای فرد غایب و ممنوع از تصرّف در مال
قصر، قصر یا شکسته، در اصطلاح نماز مسافر، به کار رفته در معنای خواندن نمازهای چهاررکعتی به صورت دورکعتی در سفر
قصر، قصر، کاخ، کوشگ و ارگ، محل اقامت خانواده سلطنتی و مقامات دولتی در گذشته و حال


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار