قساوت اصحاب اخدود (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاصحاب اخدود مردمانی بی‌رحم و سنگدل بودند. تماشا كردن صحنه سوزاندن مؤمنان، نشان‌دهنده نهايت قساوت و بى‌رحمى آنان است.


قساوت اصحاب اخدود

[ویرایش]


← سنگ‌دلی و بى‌رحمی


اصحاب اخدود، مردمانى سنگ‌دل و بى‌رحم بودند:
• «قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ؛ مرگ بر شکنجه‌گران صاحب گودال (آتش)».
• «النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ؛ آتشی عظيم و شعله‌ور»!

←← انگیزه شکنجه‌گران


••• قدر مسلم این است که آنها خندق‌هاى بزرگى از آتش فراهم ساخته بودند، و مؤمنان را وادار مى‌کردند که دست از ایمان خود بردارند، هنگامى که با مقاومت آنان روبه‌رو مى‌شدند آنها را در این کوره‌هاى آدم‌سوزى انداخته، به آتش ‌ مى‌کشیدند!
• «إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ؛ هنگامى که در کنار آن نشسته بودند».

←← مراد از «عَلَيْهَا قُعُودٌ»


••• منظور از این آیه و آیه بعد، این است که گروهى با کمال خون‌سردى نشسته بودند و صحنه‌هاى شکنجه را تماشا مى‌کردند و لذت مى‌بردند که این خود نشانه نهایت قساوت آنها بود.
• «وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ؛ و آنچه را با مؤمنان انجام مى‌دادند (با خون‌سردى و قساوت) تماشا مى‌کردند!».

←← مراد از «يَفْعَلُونَ»


••• جمله ((یفعلون )) به صورت فعل مضارع دلیل بر این است که این عمل مدتى استمرار داشت و یک حادثه زودگذر نبود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بروج/سوره۸۵، آیه۴.    
۲. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۱۰، ص۳۱۱ ۳۱۴.    
۳. بروج/سوره۸۵، آیه۵.    
۴. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۶، ص۳۳۴.    
۵. بروج/سوره۸۵، آیه۶.    
۶. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۲۰، ص۲۵۱.    
۷. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۶، ص۳۳۴.    
۸. بروج/سوره۸۵، آیه۷.    
۹. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۶، ص۳۳۵.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۳، ص۴۰۰، برگرفته از مقاله «قساوت اصحاب اخدود».    


جعبه ابزار