قرینه معینه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقرینه معیّنه به قرینه تعیین کننده یکی از چند معنای مشترک لفظی اطلاق می‌شود.


تعریف

[ویرایش]

قرینه معینه، مقابل قرینه صارفه بوده و عبارت است از قرینه‌ای که همراه مشترک لفظی آورده می‌شود و سبب می‌گردد که فقط در یکی از معانی آن ظهور پیدا کند؛ یعنی باعث تعین آن معنا از میان معانی دیگر می‌گردد؛ برای مثال، در عبارت: «رایت عینا باکیة»، عین، مشترک لفظی میان چند معنا از جمله چشم، چشمه، طلا و غیره است، اما قرینه «باکیة» سبب می‌شود که فقط معنای چشم از آن اراده شود، زیرا گریه از مختصات چشم است.
[۲] اصول فقه، رشاد، محمد،ص۱۶.
[۳] ترمینولوژی حقوق، جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ص۵۴۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. بدایع الافکار، رشتی، حبیب الله بن محمد علی، ص۹۳.    
۲. اصول فقه، رشاد، محمد،ص۱۶.
۳. ترمینولوژی حقوق، جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ص۵۴۳.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۶۳۴، برگرفته از مقاله ««قرینه معیّنه».    

رده‌های این صفحه : قرینه
جعبه ابزار