قرینه ارتکازی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه شیء مرتکز در ذهن، و راهنمای مخاطب به مراد جدی متکلم «قرینه ارتکازی» گفته می شود.


تعریف

[ویرایش]

قرینه ارتکازی، قرینه‌ای غیر لفظی بوده و عبارت است از اندوخته‌های ارتکازیی که به مرور زمان در نهان ذهن انسان‌ها جای گرفته است و بر مراد جدی متکلم قرینه می‌گردد؛

← مثال


برای مثال، اگر به کسی که سال‌ها در کنار رودخانه کارون زندگی می‌کند، گفته شود از رودخانه آب بیاور، کلمه رودخانه به دلیل ارتکاز ذهنی او، در رودخانه کارون ظهور پیدا می‌کند.

علم ارتکازی

[ویرایش]

علم ارتکازی، علمی است که در نهان ذهن انسان‌ها به خاطر عواملی هم چون انس یا سر و کار داشتن مداوم با چیزی شکل می‌گیرد، هر چند شخص، به آن علم نداشته و از آن غافل باشد.
[۳] مبادی فقه و اصول، فیض، علیرضا، ص۲۲۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. بحوث فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج۲، ص۱۹.    
۲. بحوث فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج۶، ص۲۰۰.    
۳. مبادی فقه و اصول، فیض، علیرضا، ص۲۲۴.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۶۳۰، برگرفته از مقاله ««قرینه ارتکازی».    

رده‌های این صفحه : قرینه غیر لفظی
جعبه ابزار