قرن (عیب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقَرَن به فتح قاف و راء استخوانی است در فرج که مانع جماع می‌گردد و زنی را که دارای این عیب باشد قرناء گویند.


حکم زن قرناء

[ویرایش]

قرناء بودن یکی از عیوب مجوز فسخ نکاح است.

منبع

[ویرایش]

جابری عرب‌لو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه فارسی، ص۱۴۰.
جعبه ابزار