قراء اربعة عشر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقرای اربعة عشر، چهارده قاری مشهور دارای قرائت مخصوص به خود است.


تعریف

[ویرایش]

بر شمار قرای عشره نام چهار تن از دانشمندان را افزوده‌اند که در مجموع به قاریان چهارده گانه موسوم شدند. این چهار تن عبارتند از: حسن بصری؛ ابن محیصن؛ یحیی بن مبارک یزیدی؛ ابوالفرج محمد بن احمد شنبوذی.
شرح حال هر یک از آنان در اصطلاح قرائت منسوب به آنان آمده است. برخی به جای شنبوذی، ابومحمد سلیمان بن مهران ملقب به اعمش را از قرای اربعة عشر ذکر کرده‌اند.
[۱] ابو زرعه، عبد الرحمان بن محمد، - ۴۱۰ق، حجة القراءات، ص۶۷.
[۳] عمر، احمد مختار، معجم القراءات القرآنیة، ج۱، ص۹۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابو زرعه، عبد الرحمان بن محمد، - ۴۱۰ق، حجة القراءات، ص۶۷.
۲. زرقانی، محمد عبد العظیم، ۱۹۴۸- م، مناهل العرفان فی علوم القرآن، ج۱، ص۴۶۱.    
۳. عمر، احمد مختار، معجم القراءات القرآنیة، ج۱، ص۹۵.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «قرای اربعة عشر».    جعبه ابزار