عنوانی با این نام ایجاد نشده است : قاعده کلی

همینک آن را ایجاد کنید

صفحه های دربردارنده... قاعده کلی


    سایر عناوین مشابه :
  • قاعده قبح تکلیف عاجز
  • قاعده قبح عقاب بر تکلیف غیر مقدور
  • قاعده صحت به مفهوم جواز تکلیفی
جعبه ابزار