فواتح شرطی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اففواتح شرطی، آیات آغازگر بعضی از سوره‌ها، به صورت جمله شرطی است.


تعریف

[ویرایش]

هفت سوره قرآن با جمله‌های « شرط» شروع شده و به «فواتح شرطی» مشهورند.

سور فواتح شرطی

[ویرایش]

۱. سوره واقعه: (اذا وقعت الواقعة…)؛
۲. منافقون: (اذا جاءک المنافقون…)؛
۳. تکویر: (اذا الشمس کورت…)؛
۴. انفطار: (اذا السماء انفطرت…)؛
۵. انشقاق: (اذا السماء انشقت…)؛
۶. زلزال: (اذا زلزلت الارض زلزالها…)؛
۷. نصر: (اذا جاء نصر الله…)،
همه این سوره‌ها با «اذا» ی شرطیه آغاز شده‌اند.
[۳] حجتی، محمد باقر، ۱۳۱۱ -، پژوهشی درتاریخ قرآن کریم، ص۱۱۴.
[۴] کمالی دزفولی، علی، ۱۲۹۲ -، قرآن ثقل اکبر، ص(۳۸۰-۳۸۱).


پانویس

[ویرایش]
 
۱. زرکشی، محمد بن بهادر، ۷۴۵ - ۷۹۴ق، البرهان فی علوم القرآن (باحاشیه)، ج۱، ص۱۸۰.    
۲. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ق، الاتقان فی علوم القرآن، ج۳، ص۳۶۲.    
۳. حجتی، محمد باقر، ۱۳۱۱ -، پژوهشی درتاریخ قرآن کریم، ص۱۱۴.
۴. کمالی دزفولی، علی، ۱۲۹۲ -، قرآن ثقل اکبر، ص(۳۸۰-۳۸۱).


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «فواتح شرطی».    جعبه ابزار