فواتح سور

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اففواتح سور، آیات آغازگر سوره‌ها، و دسته بندی محتوایی آن‌ها است.


تعریف

[ویرایش]

یکی از مباحث مهمی که قرآن پژوهان از دیرباز به آن پرداخته‌اند، فواتح سور و چگونگی آغاز سوره‌ها است. سوره‌های قرآن کریم با ده گونه تعبیر و بیان آغاز شده‌اند که قرآن پژوهان با عنوان «فواتح سور» از آن‌ها یاد می‌کنند.

← انواع فواتح سور


۱. ستایش خداوند (فواتح تحمیدی) و تنزیه خداوند (فواتح تسبیحی
۲. حرف ندا (فواتح ندایی
۳. حروف تهجی (حروف مقطعه قرآن
۴. جمله‌های خبری (فواتح خبری
۵. قسم و سوگند (فواتح قسمی
۶. شرط (فواتح شرطی
۷. صیغه امر (فواتح امری
۸. استفهام (فواتح استفهامی
۹. دعا و نفرین ( فواتح دعایی
۱۰. تعلیل(فواتح تعلیلی).

کتب فواتح سور

[ویرایش]

ابن ابی الاصبع کتاب مستقلی درباره فواتح سور به نام الخواطر السوانح فی اسرار الفواتح نگاشته و سیوطی گزیده‌ای از آن را در الاتقان آورده است.
[۳] کمالی دزفولی، علی، ۱۲۹۲ -، قرآن ثقل اکبر، ص۳۷۷.
[۴] حجتی، محمد باقر، ۱۳۱۱ -، پژوهشی درتاریخ قرآن کریم، ص(۱۱۱-۱۱۵).


پانویس

[ویرایش]
 
۱. زرکشی، محمد بن بهادر، ۷۴۵ - ۷۹۴ق، البرهان فی علوم القرآن (باحاشیه)، ج۱، ص۱۶۴.    
۲. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ق، الاتقان فی علوم القرآن، ج۳، ص۳۶۱.    
۳. کمالی دزفولی، علی، ۱۲۹۲ -، قرآن ثقل اکبر، ص۳۷۷.
۴. حجتی، محمد باقر، ۱۳۱۱ -، پژوهشی درتاریخ قرآن کریم، ص(۱۱۱-۱۱۵).


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «فواتح سور».    


رده‌های این صفحه : آیات متشابه | سوره‌های قرآن
جعبه ابزار