فواتح تسبیحی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اففواتح تسبیحی، آیات آغازین بعضی از سوره‌ها، محتوی تنزیه خداوند است


تعریف

[ویرایش]

آیات آغازین سوره‌هایی را که با تسبیح (تنزیه خداوند) شروع شده‌اند «فواتح تسبیحی» می‌نامند؛

← مثال


سوره اسراء که با (سبحان الذی اسری بعبده…)، سوره‌های حدید و حشر با فعل ماضی «سبح»، سوره‌های جمعه و تغابن با فعل مضارع «یسبح» و سوره اعلی با فعل امر «سبح» آغاز شده‌اند.
[۱] حجتی، محمد باقر، ۱۳۱۱ -، پژوهشی درتاریخ قرآن کریم، ص۱۱۳.
[۴] کمالی دزفولی، علی، ۱۲۹۲ -، قرآن ثقل اکبر، ص۳۷۷.


عناوین مرتبط

[ویرایش]

فواتح تحمیدی؛ فواتح سور.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. حجتی، محمد باقر، ۱۳۱۱ -، پژوهشی درتاریخ قرآن کریم، ص۱۱۳.
۲. زرکشی، محمد بن بهادر، ۷۴۵ - ۷۹۴ق، البرهان فی علوم القرآن (باحاشیه)، ج۱، ص۱۶۴.    
۳. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ق، الاتقان فی علوم القرآن، ج۳، ص۳۶۱.    
۴. کمالی دزفولی، علی، ۱۲۹۲ -، قرآن ثقل اکبر، ص۳۷۷.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «فواتح تسبیحی».    جعبه ابزار