فهرس اسانید الفهرست

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکتاب فهرس اسانید الفهرست از آثار رجالی آیت‌الله سیدموسی شبیری زنجانی می‌باشد.


ساختار و محتوای کتاب

[ویرایش]

این فهرست، مشتمل بر دو بخش است: بخش اول، در بردارنده ترتیب اسناد و طرق الفهرست شیخ طوسی و بخش دوم، شامل فهرست اسامی رجال موجود در این کتاب است.
در بخش اول، اسناد و طرق هر یک از راویان در یک جا و بر اساس ترتیب الفبایی نام مشایخ شیخ طوسی و راویان مذکور پس از آن تا آخر سند، تنظیم شده و در مقابل هر یک از اسناد، شماره ردیف آن در الفهرست مشخص شده است.
در این بخش، تعابیری جون «بالاسناد الاول» و «بهذا الاسناد» و امثال آن در اسناد الفهرست تبیین شده‌اند. مؤلف، همچنین تعلیقاتی نیز بر برخی از اسناد ذکر کرده که ارائه شده‌اند.
در بخش دوم، فهرست عناوین تمامی رجال اسناد موجود در الفهرست به ترتیب حروف الفبا تنظیم شده است و در مقابل نام هر راوی، نشانی موجود در بخش ترتیب اسناد، بر اساس صفحه و سطر، مشخص شده است.

ویژگی کتاب

[ویرایش]

در این بخش، عناوین مختلف یک راوی که در اسناد و طرق الفهرست وارد شده‌اند، با ذکر علامت مساوی (=) مشخص شده که به شکل طبیعی، این امر، توحید مختلفات را در پی دارد.
مؤلف با مراجعه به نسخه‌های خطی موجود، نسخه بدل‌ها، زیادی و نقصان راویان با تعابیر وارد در سند را مشخص کرده است و در مواردی که احتمال تصحیف داده، شکل صحیح را به طور حدسی بیان نموده است.
نسخه دستنویس و عکس آن موجود است.

پانویس

[ویرایش]منبع

[ویرایش]

سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تألیفات رجالی قرن چهاردهم هجری»، تاریخ بازیابی ۹۵/۲/۲۵.    جعبه ابزار