فهرست اسانید مآخذ کتب الایضاح

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاز جمله تألیفات رجالی آیت‌الله سیدموسی شبیری زنجانی کتاب، فهرست اسانید مآخذ کتب الایضاح می‌باشد.


معرفی کتاب

[ویرایش]

این فهرست در بردارنده اسناد و طرق مصادر موجود در کتاب الایضاح قاضی نعمان مغربی (صاحب دعائم الاسلام) است.
مؤلف، مصادر موجود در این کتاب را به همراه ذکر نام مؤلف‌های آنها مشخص نموده و در ذیل نام هر مصدر، اسناد و طرق هر یک از آنها را از کتاب الایضاح، به همراه شماره صفحه آن، جمع آوری و ارائه نموده است.
ایشان در مواردی اظهار نظرهای خود را مطرح نموده است.
نسخه دستنویس و عکس آن، موجود است.

پانویس

[ویرایش]منبع

[ویرایش]

سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تألیفات رجالی قرن چهاردهم هجری»، تاریخ بازیابی ۹۵/۲/۲۵.    جعبه ابزار