فلس

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اففلس به فتح فاء و لام عدم رسایی به مطلوب است.
و به عبارت دیگر: «الفلس بالتحریک عدم النیل مأخوذ من «أفلس» أی صار ذافلوس بعد أن کان ذا دراهم».
[۱] تاج العروس، ج۵، ص۲۱۰.
[۲] منتهی الارادات (ابن النجار)، ج۱، ص۴۲۷.


فهرست مندرجات

۱ - پانویس
۲ - منبع

پانویس

[ویرایش]
 
۱. تاج العروس، ج۵، ص۲۱۰.
۲. منتهی الارادات (ابن النجار)، ج۱، ص۴۲۷.
۳. قاموس، ماده «فلس»، ج۲، ص۲۳۸.    


منبع

[ویرایش]

جابری عرب‌لو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه فارسی، ص۱۳۸.
جعبه ابزار