فسق بنی اسرائیل (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی از مصادیق فاسقان، بنی‌اسرائیل هستند. در این مقاله آیات مرتبط با فسق بنی‌اسرائیل معرفی می‌شوند.


سابقه فسق در بنی‌اسرائیل

[ویرایش]

سابقه فسق و تبهكارى گروهى از بنی‌اسرائیل:
«فبدل الذین ظـلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظـلموا رجزا من السماء بما کانوا یفسقون»؛اما افراد ستمگر ، این سخن را که به آنها گفته شده بود، تغییر دادند؛ (و به جای آن، جمله استهزاآمیزی گفتند؛) لذا بر ستمگران، در برابر این نافرمانی، عذابی از آسمان فرستادیم. «با» در «بما کانوا...» سببیه و «ما» مصدریه است. فعل مضارع، آن گاه که همراه «کان» و مانند آن آورده شود، بر استمرار در زمان گذشته دلالت دارد.

فسق بنی‌اسرائیل ایله

[ویرایش]

پيشينه فسق و تبهكارى بنى‌اسرائيلِ ساكن ایله:
«وسـلهم عن القریة التی کانت حاضرة البحر اذ یعدون فی السبت اذ تاتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرعا ویوم لایسبتون لاتاتیهم کذلک نبلوهم بما کانوا یفسقون»؛ و از آنها درباره (سرگذشت) شهری که در ساحل دریا بود بپرس! زمانی که آنها در روزهای شنبه ، تجاوز (و نافرمانی) خدا می‌کردند؛ همان هنگام که ماهیانشان، روز شنبه (که روز تعطیل و استراحت و عبادت بود، بر سطح آب ،) آشکار می‌شدند؛ امّا در غیر روز شنبه، به سراغ آنها نمی‌آمدند؛ این چنین آنها را به چیزی آزمایش کردیم که نافرمانی می‌کردند! مقصود از «القریة» آبادی ایله _ شهری بین شام و مصر _ است. از داخل شدن «کان» بر فعل «یفسقون» استمرار و سابقه فسق فهمیده می‌شود.

دیدگاه حضرت موسی

[ویرایش]

بنی اسرائیل، مردمانی فاسق ، از دیدگاه موسی علیه‌السلام :
قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفـسقین• قال فانها محرمة علیهم اربعین سنة یتیهون فی الارض فلاتاس علی القوم الفـسقین؛ ؛ (موسی) گفت: «پروردگارا! من تنها اختیار خودم و برادرم را دارم، میان ما و این جمعیّت گنهکار، جدایی بیفکن!» خداوند (به موسی) فرمود: «این سرزمین (مقدس)، تا چهل سال بر آنها ممنوع است (و به آن نخواهند رسید)؛ پیوسته در زمین (در این بیابان)، سرگردان خواهند بود؛ و در باره (سرنوشت) این جمعیّت گنهکار، غمگین مباش!»

فسق بنی‌اسرائیل عصر بعثت

[ویرایش]

بسيارى از بنى‌اسرائيل عصر بعثت، فاسق و شكننده حدود و حريم دين خويش:
لعن الذین کفروا من بنی اسرءیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون • تری کثیرا منهم یتولون الذین کفروا...• ولو کانوا یؤمنون بالله والنبی و مآ انزل الیه ما اتخذوهم اولیآء ولـکن کثیرا منهم فـسقون ؛ کافران بنی اسرائیل، بر زبان داوود و عیسی بن مریم ، لعن (و نفرین) شدند! این بخاطر آن بود که گناه کردند، و تجاوز می‌نمودند. ؛ بسیاری از آنها را می‌بینی که کافران (و بت‌پرستان) را دوست می‌دارند (و با آنها طرح دوستی می‌ریزند)؛ نفس (سرکش) آنها، چه بد اعمالی از پیش برای ( معاد ) آنها فرستاد! که نتیجه آن، خشم خداوند بود؛ و در عذاب (الهی) جاودانه خواهند ماند. ؛ و اگر به خدا و پیامبر (ص) و آنچه بر او نازل شده، ایمان می‌آوردند، (هرگز) آنان (کافران‌) را به دوستی اختیار نمی‌کردند؛ ولی بسیاری از آنها فاسقند.

آثار فسق بنی‌اسرائیل

[ویرایش]

آثار فسق بنی‌اسرائیل با توجه به آیات قرآن عبارتند از:

← امتحان بنی‌اسرائیل


فسق ديرينه بنى‌اسرائيل ساكن ایله، عامل آزمون آنان با تسهيل ماهی‌گیری در روز شنبه:
وسـلهم عن القریة التی کانت حاضرة البحر اذ یعدون فی السبت اذ تاتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرعا ویوم لایسبتون لاتاتیهم کذلک نبلوهم بما کانوا یفسقون؛ و از آنها درباره (سرگذشت) شهری که در ساحل دریا بود بپرس! زمانی که آنها در روزهای شنبه، تجاوز (و نافرمانی) خدا می‌کردند؛ همان هنگام که ماهیانشان، روز شنبه (که روز تعطیل و استراحت و عبادت بود، بر سطح آب،) آشکار می‌شدند؛ امّا در غیر روز شنبه، به سراغ آنها نمی‌آمدند؛ این چنین آنها را به چیزی آزمایش کردیم که نافرمانی می‌کردند! برداشت مزبور بر این اساس است که «ما» در «بما کانوا» مصدریه باشد.یعنی به سبب فسق و تبهکاری گذشته شان، آنان را این گونه آزمودیم

← سرگردانی


فسق بنى‌اسرائيل، علّت دورى از سرزمین مقدّس و سرگردانی چهل ساله آنان در بيابانها:
قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفـسقین • قال فانها محرمة علیهم اربعین سنة یتیهون فی الارض فلاتاس علی القوم الفـسقین ؛ (موسی) گفت: «پروردگارا! من تنها اختیار خودم و برادرم را دارم، میان ما و این جمعیّت گنهکار، جدایی بیفکن!» ؛ خداوند (به موسی) فرمود: «این سرزمین (مقدس)، تا چهل سال بر آنها ممنوع است (و به آن نخواهند رسید)؛ پیوسته در زمین (در این بیابان )، سرگردان خواهند بود؛ و در باره (سرنوشت) این جمعیّت گنهکار، غمگین مباش!»

← مانع ایمان


فسق بنى‌اسرائيل، مانع ایمان آوردن آنان به خدا و پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله و وحی الهی:
ولو کانوا یؤمنون بالله والنبی ومآ انزل الیه ما اتخذوهم اولیآء ولـکن کثیرا منهم فـسقون؛ و اگر به خدا و پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله و آنچه بر او نازل شده، ایمان می‌آوردند، (هرگز) آنان (کافران‌) را به دوستی اختیار نمی‌کردند؛ ولی بسیاری از آنها فاسقند. جمله «و لکن...» علت ایمان نیاوردن بنی اسرائیل را بیان می‌کند.

← محرومیت از هدایت


فسق گروهی از بنی اسرائیل، موجب محرومیت آنان از هدایت الهی :
واذ قال موسی لقومه یـقوم لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول الله الیکم فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم والله لایهدی القوم الفـسقین؛ (به یاد آورید) هنگامی را که موسی به قومش گفت: «ای قوم من! چرا مرا آزار می‌دهید با اینکه می‌دانید من فرستاده خدا به سوی شما هستم؟!» هنگامی که آنها از حق منحرف شدند، خداوند قلوبشان را منحرف ساخت؛ و خدا فاسقان را هدایت نمی‌کند!

کیفر فسق بنی‌اسرائیل

[ویرایش]

بنی‌اسرائیل به دلیل فسقشان گرفتار عذاب الهی شدند.

← فرجام شوم


تهدید خداوند نسبت به گرفتارى فاسقان بنى‌اسرائيل به فرجامی شوم:
وکتبنا له فی الالواح من کل شیء موعظة وتفصیلا لکل شیء فخذها بقوة وامر قومک یاخذوا باحسنها ساوریکم دار الفـسقین؛ و برای او در الواح اندرزی از هر موضوعی نوشتیم؛ و بیانی از هر چیز کردیم -«پس آن را با جدّیت بگیر! و به قوم خود بگو: به نیکوترین آنها عمل کنند! (و آنها که به مخالفت برخیزند، کیفرشان دوزخ است؛) و بزودی جایگاه فاسقان را به شما نشان خواهم داد!»

← خشم الهی


خشم الهی و عذاب همیشگی، کیفر فاسقان بنی اسرائیل:
تری کثیرا منهم یتولون الذین کفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله علیهم وفی العذاب هم خــلدون•... ولـکن کثیرا منهم فـسقون؛ بسیاری از آنها را می‌بینی که کافران (و بت‌پرستان) را دوست می‌دارند (و با آنها طرح دوستی می‌ریزند)؛ نفس (سرکش) آنها، چه بد اعمالی از پیش برای (معاد) آنها فرستاد! که نتیجه آن، خشم خداوند بود؛ و در عذاب (الهی) جاودانه خواهند ماند. ؛ و اگر به خدا و پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله و آنچه بر او نازل شده، ایمان می‌آوردند، (هرگز) آنان (کافران‌) را به دوستی اختیار نمی‌کردند؛ ولی بسیاری از آنها فاسقند.

← کیفر فسق دیرینه


عذاب نازل شده بر گنهكاران بنى‌اسرائيل، سزاى فسق و تبهکاری ديرينه آنان:
فبدل الذین ظـلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظـلموا رجزا من السماء بما کانوا یفسقون؛ اما افراد ستمگر، این سخن را که به آنها گفته شده بود، تغییر دادند؛ (و به جای آن، جمله استهزاآمیزی گفتند؛) لذا بر ستمگران، در برابر این نافرمانی، عذابی از آسمان فرستادیم.

← کیفر فاسقان ایله


فسق و ستمگرى بنی‌اسرائیل ایله، درپى‌دارنده كيفر شديد الهى:
وسـلهم عن القریة التی کانت حاضرة البحر اذ یعدون فی السبت اذ تاتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرعا ویوم لایسبتون لاتاتیهم کذلک نبلوهم بما کانوا یفسقون • فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینهون عن السوء واخذنا الذین ظـلموا بعذاب بـیس بما کانوا یفسقون ؛ و از آنها درباره (سرگذشت) شهری که در ساحل دریا بود بپرس! زمانی که آنها در روزهای شنبه، تجاوز (و نافرمانی) خدا می‌کردند؛ همان هنگام که ماهیانشان، روز شنبه (که روز تعطیل و استراحت و عبادت بود، بر سطح آب،) آشکار می‌شدند؛ امّا در غیر روز شنبه، به سراغ آنها نمی‌آمدند؛ این چنین آنها را به چیزی آزمایش کردیم که نافرمانی می‌کردند! ؛ امّا هنگامی که تذکراتی را که به آنها داده شده بود فراموش کردند، (لحظه عذاب فرا رسید؛ و) نهی‌کنندگان از بدی را رهایی بخشیدیم؛ و کسانی را که ستم کردند، بخاطر نافرمانیشان به عذاب شدیدی گرفتار ساختیم.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۵۹.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱، ص۲۶۹.    
۳. اعراف/سوره۷، آیه۱۶۳.    
۴. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۶، ص۴۱۸.    
۵. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القران، ترجمه موسوی همدانی، ج۶، ص۱۲۰.    
۶. زحیلی، وهبه، التفسیر المنیر، ج۹، ص۱۴۰.    
۷. مائده/سوره۵، آیه۲۵.    
۸. مائده/سوره۵، آیه۲۶.    
۹. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۴، ص۳۴۲.    
۱۰. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القران، ترجمه موسوی همدانی، ج۵، ص۴۷۶.    
۱۱. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۴، ص۳۴۳.    
۱۲. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القران، ترجمه موسوی همدانی، ج۵، ص۴۷۹.    
۱۳. مائده/سوره۵، آیه۷۸.    
۱۴. مائده/سوره۵، آیه۸۰.    
۱۵. مائده/سوره۵، آیه۸۱.    
۱۶. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۵، ص۴۳.    
۱۷. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القران، ترجمه موسوی همدانی، ج۶، ص۱۱۲.    
۱۸. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۵، ص۴۴.    
۱۹. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القران، ترجمه موسوی همدانی، ج۶، ص۱۱۶.    
۲۰. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۵، ص۴۶.    
۲۱. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القران، ترجمه موسوی همدانی، ج۶، ص۱۱۴.    
۲۲. اعراف/سوره۷، آیه۱۶۳.    
۲۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۶، ص۴۱۸.    
۲۴. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القران، ترجمه موسوی همدانی، ج۶، ص۱۲۰.    
۲۵. مائده/سوره۵، آیه۲۵.    
۲۶. مائده/سوره۵، آیه۲۶.    
۲۷. مائده/سوره۵، آیه۸۱.    
۲۸. صف/سوره۶۱، آیه۵.    
۲۹. اعراف/سوره۷، آیه۱۴۵.    
۳۰. مائده/سوره۵، آیه۸۰.    
۳۱. مائده/سوره۵، آیه۸۱.    
۳۲. بقره/سوره۲، آیه۵۹.    
۳۳. اعراف/سوره۷، آیه۱۶۳.    
۳۴. اعراف/سوره۷، آیه۱۶۵.    
۳۵. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۶، ص۴۱۸.    
۳۶. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القران، ترجمه موسوی همدانی، ج۶، ص۱۲۰.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۶، ص۳۹۰، برگرفته از مقاله «فسق بنی اسرائیل».    


رده‌های این صفحه : بنی اسرائیل | فسق | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار