فحص از مخصص

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجست و جو از دلیلی که تخصیص زننده دلیل عام است را فحص از مخصص گویند.


تعریف

[ویرایش]

فحص از مخصص ، یعنى جستجو از دلیل خاصى که قابلیت تخصیص زدن دلیل عام را دارد.

مورد فحص از مخصص منفصل

[ویرایش]

فحص از مخصص منفصل باید در مظان دلیل خاص ـ یعنى جایى که ظن به وجود دلیل خاص در آن مى رود ـ صورت گیرد ؛ هم چون: قرآن و کتاب هاى روایى معتبر.

حکم فحص از مخصص

[ویرایش]

بیش تر اصولیان ، فحص از مخصص را لازم مى دانند و تمسک به عام را قبل از جست و جوى مخصص ، جایز نمى دانند ؛ زیرا مخصص غیر منفصل ظهورش قوى تر از ظهور عام است و توانایى از بین بردن ظهور عام و کشف اراده جدی متکلم را دارد.
[۵] تحریرالمعالم ، مشکینی ، علی ، ص ۱۱۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اجودالتقریرات، نائینی، محمد حسین، ج ۱، ص ۴۸۰.    
۲. محاضرات فی اصول الفقه، خویی، ابو القاسم، ج ۵، ص ۲۴۸.    
۳. معالم الدین وملاذالمجتهدین، صاحب معالم، حسن بن زین الدین، ص ۱۱۹.    
۴. الوافیة فی اصول الفقه، فاضل تونی، عبد الله بن محمد، ص ۱۲۸-۱۳۰.    
۵. تحریرالمعالم ، مشکینی ، علی ، ص ۱۱۸.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۶۰۱، برگرفته از مقاله «فحص از مخصص».    جعبه ابزار