عکوس ملکیه شموس فلکیه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمؤلف:سید جعفر کشفی


معرفی کتاب

[ویرایش]

موضوع اصلی این رساله، «تنزیه امام ـ علیه السلام ـ از اکل حرام» است و مباحث دیگر آن، عبارتند از: علم امام ـ علیه السلام ـ، عظمت امام ـ علیه السلام ـ ارتباط او با عالم ملکوت. این اثر در سال های قبل از ۱۲۵۵ ق. نوشته شده است.
[۱] . اجابه المضطرین، ج۱، مقدمه؛ اندیشه سیاسی سید جعفر کشفی، ص ۳۰؛ میزان الملوک و الطوائف، ص ۲۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. . اجابه المضطرین، ج۱، مقدمه؛ اندیشه سیاسی سید جعفر کشفی، ص ۳۰؛ میزان الملوک و الطوائف، ص ۲۲.


منبع

[ویرایش]

سایت اندیشه قم    جعبه ابزار