عنکبوت (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعنکبوت ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

قرآن


سوره عنکبوت، بیست و نهمین سوره قرآن کریم
خانه عنکبوت، از باب تشبیه در برخی آیات قرآن

کاربردهای دیگر


عنکبوت (حشره)، از حشرات و دارای احکام خاص در فقه اسلامیجعبه ابزار