عنوان اولی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعنوان اوّلی: وصف ثابت برای موضوع صرف نظر از عوارض خارجی می باشد.


مفهوم عنوان اولی

[ویرایش]

به وصف ثابت برای ذات اشیا و موضوعات، صرف نظر از عوارض خارجی عنوان اولی گویند، مقابل عنوان ثانوی که عبارت است از وصف ثابت برای موضوع به لحاظ عوارض خارج از ذات و طبیعت آن، از قبیل اضطرار و عسر و حرج .

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصطلاحات الاصول، ص۱۲۴    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۵۰۱، برگرفته از مقاله«عنوان اولی»    جعبه ابزار