عنصر بسیط

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمراد از عناصر بسیط، هر یک از عناصر چهارگانه در حال خلوص و محوضت و عدم اختلاط با یک دیگر است.
[۱] مصطلحات فلسفی صدرالدین شیرازی،صفحه ۴۶توضیح اجمالی عناصر بسیط

[ویرایش]
عناصر بسیط عبارت‌اند از:هوا، آتش، خاک و آب.
[۲] فرهنگ علوم عقلی،صفحه ۴۲۰
عناصر چهارگانه به اعتبارات مختلف، دارای اسامی گوناگونی است:یکی از نام‌های آن، ارکان نخستین است، نام دیگر، اصول کون و فساد است، نام دیگر آن، ارکان این عالم، و نام دیگرش اسطقسات است.
بر حسب استقرا ، بازگشت عناصر مرکب ، به بسائط است و در هر مرکبی، عنصری از عناصر چهارگانه غلبه خواهد داشت و هیچ مرکبی از چهار عنصر بسیط به طور مساوی فراهم نشده است.
از ویژگی‌های عناصر بسیط این است که صورت، عین طبیعت آن‌ها است و فقط از حیث جهات فرق می‌کند. مثلا" عنصر بسیطی مانند آب ، جزء صوری آن از این جهت که مقوم نوع است، صورت است، و از جهت این که مبدأ برای آثار ملایم با آب، مانند برودت و رطوبت است، طبیعت می‌گویند.

منابع جهت مطالعه

[ویرایش]

ترجمه وشرح اشارات وتنبیهات ابن سینا،صفحه ۱۴۰.
شرح المصطلحات الفلسفیه،صفحه ۱۹.
فرهنگ علوم عقلی،صفحه ۴۲۰

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مصطلحات فلسفی صدرالدین شیرازی،صفحه ۴۶
۲. فرهنگ علوم عقلی،صفحه ۴۲۰
۳. ابوعلی سینا، الاشارات و التنبیهات،ج ۲،ص ۲۶۴    
۴. ابوعلی سینا، الاشارات و التنبیهات،ج ۲،ص ۲۶۷    
۵. صدر المتالهین، الحکمة المتعالیه فی الاسفار الاربعه،جلد ۲،صفحه ۲۴۷    


منبع

[ویرایش]

مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، فرهنگ نامه فلسفه.جعبه ابزار