عناد (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه عناد ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

عناد (منطق)، یکی از اصطلاحات به‌کار رفته در علم منطق، به‌معنای تنافی و مباینت بین مقدم و تالی در قضیه شرطیه منفصله
عناد (دشمنی)، به‌معنای عداوت و خصومت و دارای کاربردهای فقهی در ابواب طهارت، صلات،‌ جهاد،‌ حج، تجارت،‌ قضاء‌ و شهادات


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار