علی نجفی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعلی نجفی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

علی نجفی اصفهانی، از کاتبان اواخر دوره قاجاریّه در اصفهان
سید علی بن عبدالکریم نیلی نجفی، عالم امامی قرن هشتم
علی بن عبدالله حرزالدین نجفی، از علمای قرن ۱۱ و ۱۲ قمری و از خاندان معروف حرزالدین و ریشه‌ بنومسلم
شیخ علی‌ نجفی جواهری‌، یکی از شخصیت‌های خاندان جواهری
علی بن محمد علاوی‌ جواهری، یکی از شخصیت‌های خاندان جواهری
علی‌ بن میراحمد نجفی جواهری، یکی از شخصیت‌های خاندان جواهری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار