علی شیرازی اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعلی شیرازی اصفهانی، ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

علی بن علی‌اکبر شیرازی اصفهانی، از علما، ادبا و اطبای اصفهان در قرن چهارده هجری
ابوالحسن علی شیرازی فستجانی اصفهانی، از محدّثین عامّه در قرن پنجم هجری در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار