علی بن محمد بستی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعلی بن محمد بستی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

علی بن محمد لحیانی بستی، از مشایخ صوفیه خراسان در قرن پنجم
علی بن محمد بستی، ابوالفتح، علی بن محمّد از شاعران و منشیان معروف قرن چهارم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار