علی بن عبدالعالی میسیذخیره مقاله با فرمت پی دی افعلی بن عبدالعالی میسی از علمای امامیه قرن دهم می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

شیخ علی بن عبدالعالی میسی از علمای امامیه قرن دهم از اساتید شهید ثانی است و کتابی با عنوان شرح جعفریه دارد و محقق ثانی در اجازه‌ای که به داده است بسیار تعریف نموده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بروجردی، سیدعلی، طرائف المقال، ج۱، ص۸۷.    
جعبه‌ابزار