علمای قرن چهاردهم هجری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمیرزا محمد علی مدرس خیابانی تبریزی (م ۱۳۷۱ هـ . ق)
فاضل اردکانی. ۱۳۰۲ هـ. ق.
جعفر شوشتری. ۱۳۰۳ هـ. ق.
ملا علی کنی. ۱۳۰۶ هـ. ق.
میر حامد حسین. ۱۳۰۶ هـ. ق.
ملا حسینقلی همدانی. ۱۳۱۱ هـ. ق.
میرزای شیرازی. ۱۳۱۲ هـ. ق.
میرزا حبیب الله رشتی. ۱۳۱۲ هـ. ق.
میرزا ابوالحسن جلوه. ۱۳۱۴ هـ. ق.
سید محمد طباطبایی فشارکی. ۱۳۱۶ هـ. ق.
سید علی اکبر فال اسیری. ۱۳۱۹ هـ. ق.
میرزا محمد حسن آشتیانی. ۱۳۱۹ هـ. ق.
محدث نوری. ۱۳۲۰ هـ. ق.
محمد تقی تستری. ۱۳۲۰ هـ. ق.
میرزا رحیم سامت . ۱۳۲۱ هـ. ق.
رضا همدانی. ۱۳۲۲ هـ. ق.
سید مرتضی رضوی کشمیری. ۱۳۲۳ هـ. ق.
میرزا ابراهیم دنبلی خویی. ۱۳۲۵ هـ. ق.
محمد بهاری. ۱۳۲۵ هـ. ق.
فضل الله نوری. ۱۳۲۷ هـ. ق.
حکیم جهانگیر خان قشقایی. ۱۳۲۸ هـ. ق.
سید عبدالله بهبهانی. ۱۳۲۸ هـ. ق.
محمد کاظم خراسانی (آخوند خراسانی). ۱۳۲۹ هـ. ق.
محمد صادق فخر الاسلام. ۱۳۳۰ هـ. ق.
سید احمد کربلایی تهرانی. ۱۳۳۲ هـ. ق.
سید محمد سعید حبوبی. ۱۳۳۳ هـ. ق.
محمد باقر بهاری. ۱۳۳۳ هـ. ق.
سید کاظم طباطبایی یزدی. ۱۳۳۷ هـ. ق.
سید اسماعیل صدر. ۱۳۳۸ هـ. ق.
میرزا محمد تقی شیرازی (میرزای دوم). ۱۳۳۸ هـ. ق.
شیخ محمد خیابانی. ۱۳۳۸ هـ. ق.
سید محمد طباطبایی. ۱۳۳۹ هـ. ق.
ملا فتح الله اصفهانی. ۱۳۳۹ هـ. ق.
ملا حبیب الله شریف کاشانی. ۱۳۴۰ هـ. ق.
آقا نورالدین عراقی. ۱۳۴۱ هـ. ق.
سید محمد باقر درچه ای. ۱۳۴۲ هـ. ق.
سید عبدالحسین لاری. ۱۳۴۲ هـ. ق.
محمد مهدی خالصی. ۱۳۴۳ هـ. ق.
میرزا جواد آقا ملکی تبریزی. ۱۳۴۳ هـ. ق.
نورالله اصفهانی. ۱۳۴۶ هـ. ق.
جعفر سبحانی . ۱۳۴۷ ه.ق.
سید محمد بادکوبه ای. ۱۳۴۸ هـ. ق.
سید عباس معصومی گراشی. ۱۳۴۹ هـ. ق.
سید حسن مسقطی. ۱۳۵۰ هـ. ق.
محمد جواد بلاغی. ۱۳۵۲ هـ. ق.
سید ابوالقاسم دهکردی. ۱۳۵۳ هـ. ق.
سید موسی زرآبادی قزوینی. ۱۳۵۳ هـ. ق.
سید حسن صدر. ۱۳۵۴ هـ. ق.
عبدالکریم حائری. ۱۳۵۵ هـ. ق.
میرزای نائینی. ۱۳۵۵ هـ. ق.
علی اصغر شکرنابی قزوینی .م ۱۳۵۷ هـ. ق.
سید حسن مدرس. ۱۳۵۶ هـ. ق.
سید حسین بادکوبه ای. ۱۳۵۸ هـ. ق.
شیخ عباس قمی. ۱۳۵۹ هـ. ق.
محمد طاهر تنکابنی. ۱۳۶۰ هـ. ق.
سید ابوالحسن حافظیان خراسانی. ۱۳۶۰ هـ. ق.
محمد حسین غروی اصفهانی کمپانی. ۱۳۶۱ هـ. ق.
حسن علی نخودکی اصفهانی. ۱۳۶۱ هـ. ق.
آقا ضیاءالدین عراقی. ۱۳۶۱ هـ. ق.
سید محمد مولانا. ۱۳۶۳ هـ. ق.
مرتضی طالقانی. ۱۳۶۳ هـ. ق.
سید محمد مهدی درچه ای. ۱۳۶۴ هـ. ق.
سید حسین طباطبایی قمی. ۱۳۶۴ هـ. ق.
سید ابوالحسن اصفهانی. ۱۳۶۵ هـ. ق.
سید محمد تقی معصومی اشکوری . ۱۳۶۵ هـ. ق.
میرزا مهدی اصفهانی. ۱۳۶۵ هـ. ق.
سید علی آقا قاضی طباطبایی تبریزی. ۱۳۶۶ هـ. ق.
محمد کاظم شیرازی. ۱۳۶۷ هـ. ق.
سید هادی حسینی بجستانی خراسانی. ۱۳۶۸ هـ. ق.
میرزا محمد علی شاه آبادی. ۱۳۶۹ هـ. ق.
علی اکبر نهاوندی. ۱۳۶۹ هـ. ق.
میرزا علی اکبر نوقانی. ۱۳۷۰ هـ. ق.
میرزا محمد فیض قمی. ۱۳۷۰ هـ. ق.
سید محمد تقی خوانساری. ۱۳۷۱ هـ. ق.
سید محسن امین. ۱۳۷۱ هـ. ق.
سردار کابلی. ۱۳۷۲ هـ. ق.
میرزا فتاح شهیدی تبریزی. ۱۳۷۲ هـ. ق.
سید محمد حجت کوه کمری. ۱۳۷۲ هـ. ق.
سید صدرالدین صدر عاملی. ۱۳۷۳ هـ. ق.
محمد حسین کاشف الغطاء. ۱۳۷۳ هـ. ق.
سید مجتبی نواب صفوی. ۱۳۷۴ هـ. ق.
میرزا حسن کرمانشاهی. ۱۳۷۶ هـ. ق.
سید عبدالحسین شرف الدین عاملی. ۱۳۷۷ هـ. ق.
سید جمال الدین گلپایگانی. ۱۳۷۷ هـ. ق.
سید ابراهیم حسینی استهباناتی. ۱۳۷۹ هـ. ق.
سید حسین حمامی . م۱۳۷۹ه.ق
علی اکبر الهیان تنکابنی قزوینی (م: ۱۳۸۰ ق)
سید حسین طباطبایی بروجردی. ۱۳۸۰ هـ. ق.
سید ابوالقاسم کاشانی. ۱۳۸۰ هـ. ق.
محمد رضا مظفر. ۱۳۸۳ هـ. ق.
هبة الدین شهرستانی. ۱۳۸۶ هـ. ق.
مجتبی قزوینی (م: ۱۳۸۶ ق = ۱۳۴۶ هـ. ش)
سید محمد محقق داماد. ۱۳۸۸ هـ. ق.
آقا بزرگ تهرانی. ۱۳۸۹ هـ. ق.
سید محمد رضا سعیدی. ۱۳۸۹ هـ. ق.
سید محسن حکیم. ۱۳۹۰ هـ. ق.
عبدالحسین امینی. ۱۳۹۰ هـ. ق.
محمد تقی آملی. ۱۳۹۱ هـ. ق.
محمد صالح حائری مازندرانی (علامه سمنانی). ۱۳۹۱ هـ. ق.
محمد کوهستانی. ۱۳۹۲ هـ. ق.
علامه شعرانی (میرزا ابوالحسن شعرانی). ۱۳۹۳ هـ. ق.
سید محمود شاهرودی. ۱۳۹۳ هـ. ق.
حسین غفاری. ۱۳۹۳ هـ. ق.
سید محمد هادی میلانی. ۱۳۹۴ هـ. ق.
میرزا احمد آشتیانی. ۱۳۹۵ هـ. ق.
سید علی موسوی بهبهانی. ۱۳۹۵ هـ. ق.
حاج آقا رحیم ارباب. ۱۳۹۶ هـ. ق.
سید مصطفی خمینی. ۱۳۹۷ هـ. ق.
میرزا ابوالهدی کلباسی (م۱۳۵۶هـ. ق.)
عبدالله مامقانی (م ۱۳۵۱ ق).
هاشم قزوینی (م: ۱۳۳۹ ش)
ملا علی معصومی. ۱۳۵۷ هـ. ش.
امام موسی صدر (مفقود الاثر). ۱۳۵۷ هـ. ش.
سید جلال الدین حسینی ارموی معروف به محدث ارموی. ۱۳۵۸ هـ. ش.
سید محمد علی قاضی طباطبایی. ۱۳۵۸ هـ. ش.
محمد مفتح. ۱۳۵۸ هـ. ش.
مرتضی مطهری. ۱۳۵۸ هـ. ش.
سید محمد باقر صدر. ۱۳۵۹ هـ. ش.
غلامحسین تبریزی. ۱۳۵۹ هـ. ش.
محمد جواد مغنیه. ۱۳۵۹ هـ. ش.
سید محمد حسینی بهشتی. ۱۳۶۰ هـ. ش.
محمد صدوقی. ۱۳۶۰ هـ. ش.
علی قدوسی. ۱۳۶۰ هـ. ش.
سید عبدالکریم هاشمی نژاد. ۱۳۶۰ هـ. ش.
سید عبدالحسین دستغیب. ۱۳۶۰ هـ. ش.
سید اسدالله مدنی. ۱۳۶۰ هـ. ش.
سید محمد حسین طباطبایی. ۱۳۶۰ هـ. ش.
عطاءالله اشرفی اصفهانی. ۱۳۶۱ هـ. ش.
سید حسین خادمی. ۱۳۶۳ هـ. ش.
سید عبدالله شیرازی. ۱۳۶۳ هـ. ش.
سید احمد خوانساری. ۱۳۶۳ هـ. ش.
مرتضی حائری یزدی. ۱۳۶۴ هـ. ش.
سید علی نقی فیض الاسلام. ۱۳۶۴ هـ. ش.
سید روح الله موسوی خمینی. ۱۳۶۸ هـ. ش.
سید شهاب الدین مرعشی نجفی. ۱۳۶۹ هـ. ش.
سید ابوالقاسم موسوی خویی. ۱۳۷۱ هـ. ش.
سید محمد رضا گلپایگانی. ۱۳۷۲ هـ. ش.
محمد علی اراکی. ۱۳۷۳ هـ. ش.
میرزا علی اکبر مرندی. ۱۳۷۳ هـ. ش.
محمد تقی شوشتری. ۱۳۷۴ هـ. ش.
مرتضی بروجردی. ۱۳۷۴ هـ. ش.
سید رضا بهاءالدینی. ۱۳۷۶ هـ. ش.
محمد تقی جعفری. ۱۳۷۷ هـ. ش.
محمد تقی فلسفی. ۱۳۷۷ هـ. ش.
سید محمد وحیدی. ۱۳۷۹ هـ. ش.
محسن حرم پناهی. ۱۳۸۱ هـ. ش.
میرزا حسنعلی مروارید. ۱۳۸۳ هـ. ش.
سید ابوالحسن مولانا. ۱۳۸۳ هـ. ش.
میرزا جواد تبریزی. ۱۳۸۷هـ . ش.
محمد تقی بهجت. ۱۳۸۸ هـ. ش


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار