علمای قرن سیزدهم هجری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افوحید بهبهانی. ۱۲۰۵ هـ. ق.
محمد مهدی نراقی. ۱۲۰۹ هـ. ق.
سید محمد مهدی بحرالعلوم. ۱۲۱۲ هـ. ق.
سید جواد حسینی عاملی. ۱۲۲۶ هـ. ق.
مهدی آل کاشف الغطاء.۱۲۲۶ هـ . ق.
میرزا محمد باقر موسوی خوانساری .۱۲۲۶ هـ.ق.
سید محسن اعرجی. ۱۲۲۷ هـ. ق.
جعفر کاشف الغطاء. ۱۲۲۸ هـ. ق.
میرزای قمی. ۱۲۳۱ هـ. ق.
سید علی طباطبائی. ۱۲۳۱ هـ. ق.
محمد باقر اصفهانی .۱۲۳۵ هـ . ق.
میرزا محمد جواد اصفهانی ۱۲۴۰ه.ق.
سید محمد مجاهد. ۱۲۴۲ هـ. ق.
سید عبدالله شبر. ۱۲۴۲ هـ. ق.
احمد نراقی. ۱۲۴۵ هـ. ق.
محمد تقی رازی نجفی اصفهانی. ۱۲۴۸ هـ. ق.
سید محمد باقر شفتی. ۱۲۶۰ هـ. ق.
سید محمود مرعشی.۱۲۶۰ هـ . ق.
محمد ابراهیم کرباسی. ۱۲۶۱ هـ. ق.
میرزا مسیح مجتهد. ۱۲۶۳ هـ. ق.
محمد تقی برغانی (شهید ثالث). ۱۲۶۴ هـ. ق.
محمد حسن نجفی (صاحب جواهر). ۱۲۶۶ هـ. ق.
سید جعفر کشفی. ۱۲۶۷ هـ. ق.
محمد حرز الدین.۱۲۷۳ هـ . ق
سید علی شوشتری. ۱۲۸۱ هـ. ق.
شیخ مرتضی انصاری. ۱۲۸۱ هـ. ق.
ملا هادی سبزواری. ۱۲۸۹ هـ. ق.
شیخ راضی. وفات ۱۲۹۰ هـ . ق.
محمد باقر بیرجندی. ۱۳۵۲ هـ . ق.
محمد حسین سبحانی خیابانی .۱۲۹۹ هـ.ق.
شیخ محمد بن ابراهیم بن محمد حسن بن محمد قاسم کلباسی (کرباسی)، مکنّا به ابوالمعالی (م ۱۳۱۵ق).
محمد طه نجف (م۱۳۲۳ق).
ابوالحسن شیخ علی خاقانی (م۱۳۳۴ ق).


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار